Ochrana osobních údajů •  

   www.green-house-tu.cz, GREEN HOUSE. IČO: 00907014, Horská 6, Trutnov,54101

   

  Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou
  GDPR (General Data Protection Regulation), které má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob

   

  Tímto vám nábízíme srozumitelný přehled jak zpracováváme vaše osobní údaje dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

   

  Chápeme právo na vaše soukromí a proto vám zcela přehledně dáváme k dispozici úplný přehled  o tom, jaké údaje zpracováváme, proč a po jakou dobu. A také vás přehledně upozorňujeme na vaše práva a možnosti.

   

  Na prvním místě je u nás spokojenost a ochrana zákazníka a jeho osobních údajů

   

  Vše jsme vypracovali s předstihem, protože je pro nás velmi důležité, abyste nám, vy zákazníci plně důvěřovali. Jsme připraveni zabránit veškerému neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Naprosto chráníme vaše právo nad kontrolou toho jak je s nimi a digitálním obsahem zacházeno.

  Žádáme od vás pouze ty informace, které skutečně potřebujeme.

   

  Které osobní informace potřebujeme?

   

  Jsou to informace osobními povahy, jaké poskytujete při objednání, zatelefonujete nebo napíšete e-mail, či poskytnete hodnocení našeho obchodu nebo zboží.

  Při objednání jsou požadavky na osobní údaje buď povinné (kontakt, platební údaj)nebo nepovinné. Bez těch povinných nelze objednávku dokončit  a nepovinné jsou ty, kde vás žádáme, abyste nám dobrovolně udělili souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v rozsahu tam uvedeném (registrace, posíláni akčních nabídek apod.)

   

  K čemu potřebujeme vaše osobní údaje?


   Vyřídit objednávky

        Podat zásilku doručovateli

        Zajistit výměnu zboží nebo jeho reklamaci

        Informovat vás pokud dojde k problémům s doručením

        Zasílat vám číslo zásilky pomocí sms zpráv

        Ochránit se před zneužitím našich služeb

        Odpovědět na vaše dotazy

        Při registraci vytvořit a spravovat váš účet

        Požádat vás pomocí dotazníku o pomoc při vylepšování našich služeb

   

   

  Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytnou dobu

  a. U nákupu s registrací i bez registrace, hodnocení nákupu nebo zboží  po dobu tří let (každá nová lhůta započíná poslední objednávkou).

  b. Po zákonem stanovenou dobu 11 let údaje uvedené na daňovém a účetním dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů)


   

  Pokud nebudete souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů, tak budou po uvedené době veškeré osobní údaje smazány.

   

  Podrobněji o vašich právech

  Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)

  Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)

  Máte právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR)

  Máte právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)

  Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR)

  Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

     ( Pro  zkvalitnění služeb musíme sledovat a shromažďovat informace o tom jak jsou naše                obchodní nástroje používány, tj. zjišťujeme jaké nástroje jsou nejvíce využity a jaké třeba nejsou relevantní pro naše snažení či jsou zcela chybné).

  Máte právo si zapnout ve svém prohlížeči anonymní režim či nastavit soubory cookies, pokud vám vadí naše analýza prodejnosti.

  Máte právo odhlásit se z nabídek do e-mailu (kliknutím na „odhlásit newsletter) a tím odvolat svůj dříve uvedený souhlas.

  V případě nejasností nás můžete kontaktovat na: info@green-house-tu.cz

  Za jakých okolností nemůžeme vaše osobní údaje odstranit? 

  Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou pohledávky apod.

   

   V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní e-mail: info@green-house-tu.cz

   

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

   

   

   

                                                 

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobníhoživota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

/1/ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

/2/ požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.